Du er her

Avlastning

Våre avlastningstjenester har et bredt spekter av både alternativer og omfang, hvor vi i hvert enkelt tilfelle tar utgangspunkt i vedtaket kommunen har utmålt og pårørendes ønsker. Vi tilbyr avlastning på timebasis, Individuell avlastning i privat bolig på timebasis/dag/ natt, og avlastning i bolig på timebasis/dag/natt eller en kombinasjon av bolig avlastning og timeavlastning i eget hjem.

 

Praktisk bistand

Vi leverer praktisk bistand til personer som ikke kan dra omsorg for seg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Det kan dreie seg om hjelp til egenomsorg og personlig stell, å bestille husholdningsvarer, eventuelt få disse levert på døren og hjelp til vask av klær, oppvask, husvask, vask av vinduer og eventuelt storrengjøring. 

Hjemmesykepleie

Vi leverer pleie og omsorg til personer som grunnet sykdom, skade eller funksjonssvikt har behov for nødvendig helsehjelp i kortere eller lengre perioder. Tjenesten leveres i ens eget hjem og kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering. Arbeidet blir utført av sykepleiere eller andre helsearbeidere. 

Støttekontakt

Denne tjenesten tilbys til personer som trenger hjelp til sosialt samvær og aktivisering. Støttekontakten hjelper til med å takle ulike sosiale situasjoner og omgås andre mennesker for å knytte kontakter og vennskap.

 

Heldøgns-omsorg

Heldøgns-omsorg kan gis til personer i deres eget hjem eller i en omsorgsbolig. Leveransen vår dekker omsorgs- og assistansebehov uansett tidspunkt, samtidig som vi fokuserer på deltakelse og mestring i hverdagen. 

Dagsenter og Etter-skole tilbud

Vi skaper en sosial møteplass som et forebyggende tiltak innen rehabilitering og habilitering. Vi har fokus på hvordan fysiske, sosiale og kognitive evner kan opprettholdes og styrkes i hverdagen. 

Psykisk helse

Der det er behov for samarbeide med kommunens tverrfaglige team gjør vi dette. Vår leveranse skal bidra så hverdagen blir mest mulig hensiktsmessig, ut fra individuelle mål til den vi samarbeider med. 

Personlig Assistanse (PA)

Med PA leveres flere vedtakstimer samlet i en turnusordning. En personlig assistent hjelper til med daglige gjøremål og aktiviteter, og bistår slik at leveranse-mottakeren kan delta i fritidsaktiviteter. Våre personlige assistenter legger til rette for et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.

Det er høy grad av brukermedvirkning med PA og kan derfor av mange forstås som leveransen Brukerstyrt Personlig Assistanse. Som mottaker av PA har man ikke ansvaret for å styre leveransen selv. Leveransen styres av oss i et godt samarbeid med mottakeren.

Våre aktivitetshjem

Vi ønsker at tjenestene våre skal oppleves som et positivt bidrag i den enkeltes hverdag hvor samhold og respekt ligger til grunn. Hos oss finner personer sitt andre hjem, som er tilrettelagt for den enkeltes behov og skaper naturlige omgivelser for hverdagens kos og hygge.

Det er til enhver tid riktig kompetanse til stede, og våre ansatte er godt kjent med hjemmet og mulighetene som finnes i nærområdene. Hos oss møter du en avdelingsleder, miljøarbeidere og miljøterapeuter og en egen koordinator for timeavlastning, som jobber kontinuerlig med å sikre kvaliteten i leveransen. Per dags dato har vi to hjem plassert på Voksenkollen i Oslo og i Nittedal.